fazhu's Recent Activity

  1. fazhu replied to the thread [Requesting for] Kumantong chant.

    โอม · สุวรรณ โน · ปิ ยะ กุ มา โร · มหาภูโต มหิทธิโก ohm · sù-wan noh · bpì yá gù maa roh · má-hăa-poo-dtoh má-hìt-tí-goh สัพพะทิเส สุ...

    21 September 2018 at 1:13 PM